นโยบายความเป็นส่วนตัว

แพลตฟอร์ม ฟ้าฝน (FAHFON)

วันที่จัดทำ: 19 กันยายน 2564

วันที่ปรับปรุงล่าสุด: 19 กันยายน 2564

ขอต้อนรับสู่ แพลตฟอร์ม ฟ้าฝน (FAHFON) แพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถ รู้ฟ้า ทันฝน คาดการณ์สภาวะอากาศ ประเมินระดับอุณหภูมิ ทิศทางลม ความชุ่มชื้น และแหล่งน้ำ เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการด้านการเกษตร การประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ซีพีเอส อะกริ จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ (บริษัท) เคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ โดยตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงเขียนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจวัตถุประสงค์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการเก็บข้อมูล การใช้ การเปิดเผยข้อมูล และสิทธิของผู้ใช้บริการในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท โดยบริษัทจะทำการเก็บรักษาและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความโปร่งใสชัดเจน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทขอให้ผู้ใช้บริการโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้เพื่อความเข้าใจถึงนโยบายการบริหารจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่ปรากฏในเอกสารนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลกับการใช้บริการแพลตฟอร์ม ฟ้าฝน (FAHFON) โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ปรับปรุงล่าสุดที่ระบุข้างต้น (วันที่มีผลบังคับใช้)

1.  วัตถุประสงค์การจัดเก็บข้อมูล

ผู้ใช้บริการ ตกลงและยอมรับให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้ รวมทั้งหลักเกณฑ์และนโยบายตามที่บริษัทกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.1         เพื่อดำเนินการตามคำขอใช้บริการ

ในการเข้าถึงและใช้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท เพื่อบริษัทจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไประบุและยืนยันตัวตนในการสร้าง จัดการ รักษาบัญชีผู้ใช้งาน ให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อสิทธิหรือประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการ รวมถึงนำไปใช้เพื่อติดต่อสื่อสารเพื่อให้บริการดูแล ตอบคำถาม และตอบรับคำขอต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ ซึ่งหากผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะส่งผลกระทบทำให้บริษัทไม่สามารถรับเป็นผู้ใช้บริการ ไม่สามารถจัดสิทธิหรือประโยชน์ตามเงื่อนไข ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ ไม่สามารถตรวจสอบความสามารถในการเข้าทำสัญญา รวมถึงไม่สามารถตรวจสอบความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการ ได้ อันเป็นกรณีตามมาตรา 24 (3) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1.2         ดำเนินการตามความยินยอม

บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการประมวลผล จัดทำข้อมูลสถิติ วิจัย วิเคราะห์ เพื่อนำไปออกแบบหรือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการของแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความชอบของผู้ใช้บริการ และ/หรือ จัดหรือทำการตลาดหรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือในภาพรวมให้แก่ผู้ใช้บริการ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลหรือนิติบุคลอื่นเพื่อการยืนยันตัวตนหรือการเชื่อมบัญชีระหว่างบริการ อันเป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงความยินยอม ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองในแพลตฟอร์ม หรือติดต่อบริษัทและแจ้งความประสงค์ตามรายละเอียดการติดต่อที่ปรากฏในเอกสารนี้

1.3         เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เพื่อการจัดการและการจัดทำรายงานภายในบริษัท เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาระบบในการรักษามาตรฐานการให้บริการ เพื่อการตรวจสอบการใช้บริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เพื่อการตรวจจับการใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง และเพื่อการตรวจสอบภายใน อันเป็นกรณีฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 24 (5) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1.4         เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทต้องอยู่ภายใต้บังคับให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งที่ให้อำนาจศาลสั่งให้คู่ความส่งเอกสารหรือข้อมูลในการพิจารณาคดี เป็นต้น อันเป็นกรณีฐานการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 24 (6) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2.  สถานที่เก็บข้อมูล และระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

บริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ในเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของบริษัท โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีที่บริษัทไม่ต้องการข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทจะเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่บริษัทยังคงมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายที่จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ อย่างไรก็ตาม มีหลายครั้งที่บริษัทมีแนวโน้มที่จะเก็บข้อมูลนี้ไว้นานขึ้น ซึ่งก็เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายของบริษัท หรือในกรณีที่จำเป็นเพื่อดำเนินการเรียกร้อง การใช้สิทธิ การต่อสู้ หรือการเรียกร้องความเสียหายทางกฎหมาย 

3.  วิธีการเก็บข้อมูล และประเภท/รายการข้อมูล

บริษัท ใช้คุกกี้ (Cookie) และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน (เช่น เว็บบีคอน แฟลชคุกกี้) เพื่อรวบรวมข้อมูล โดยจะนำไปวัดผล ประเมินและวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มในการยกระดับมาตรฐานประสบการณ์ที่ดี (Experience Benchmark) ให้กับผู้ใช้บริการ

นอกเหนือจากข้อมูลที่แพลตฟอร์มเก็บจากการใช้บริการแล้ว แพลตฟอร์มยังรับข้อมูลจากผู้ใช้บริการผ่านช่องทางอื่นอีกด้วย อันได้แก่ ข้อมูลจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่เลือกในการการเข้าสู่ระบบ เช่น Facebook, Line หรือ Google หรือข้อมูลจากคู่ค้าและพันธมิตรของบริษัท หากผู้ใช้บริการได้ข้องเกี่ยวและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของคู่ค้ารายนั้น

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกตั้งค่ายอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ หรือการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลได้ตามวิธีการตั้งค่าของแต่ละระบบที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม การเลือกที่จะปฏิเสธ ปิดการใช้งาน หรือลบคุกกี้ (Cookie) หรือปิดกั้นการเข้าถึงอุปกรณ์ อาจทำให้ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของแพลตฟอร์มไม่สามารถทำงานได้เต็มความสามารถ หรือถึงกับไม่สามารถใช้งานได้ในบางกรณี

4.  ประเภท/รายการข้อมูล

4.1         ข้อมูลที่ปรากฏในการสมัครใช้บริการ รวมทั้งการลงทะเบียนโดยวิธีการเชื่อมผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก อีเมล ไลน์ ของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล นามแฝง หมายเลขโทรศัพท์ รหัสผ่าน ที่อยู่ อีเมล รูปถ่าย วิดีโอ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้เปิดเผยในโปรไฟล์ผู้ใช้งาน

4.2         ข้อมูลเนื้อหาของผู้ใช้งาน อาทิเช่น การกำหนดค่าการใช้บริการ การระบุตำแหน่งพิกัด ตำแหน่งและขอบเขตแปลง เป็นต้น

4.3         ข้อมูลการนำเข้าเนื้อหา (Upload) ประเภท ข้อความ ภาพถ่าย ไฟล์เสียง วิดีโอ เป็นต้น

4.4         ข้อมูลการใช้บริการในแพลตฟอร์ม อาทิเช่น วันที่ เวลา ประวัติการเข้าถึง พิกัดตำแหน่งการใช้บริการ ลักษณะการใช้บริการ การปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาภายในแพลตฟอร์ม การค้นหา (Search) การแสดงความชอบ (Like) รวมถึง การแบ่งปันข้อมูล (Share) และการเชื่อมต่อ (Link) ไปยังเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มอื่น ตลอดจนการเข้าร่วมการส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น

4.5         ข้อมูลทางการเงิน ในการชำระเงินผ่านแพลตฟอร์ม อาทิเช่น หมายเลขบัตรเดบิต/เครดิต วันเวลาและประเภทการชำระเงิน หรือข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ

4.6         ข้อมูลจากการสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท อาทิเช่น คำถาม คำติชม ข้อคิดเห็น การสนทนาโต้ตอบ เป็นต้น

4.7         ข้อมูลเชิงเทคนิค อาทิเช่น ประเภทและ ID ประจำอุปกรณ์ ข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง ระบบปฏิบัติการ ไอพีแอดเดรส (IP Address) ยูสเซอร์เอเย่นต์ (User Agent) การตั้งค่าเขตเวลา การตั้งค่าและลักษณะของแอป การทำงานล้มเหลวของแอป การอนุญาตให้เข้าถึงกล้องหรือคลังภาพบนอุปกรณ์ ID โฆษณา (เช่น AAID ของ Google และ IDFA ของ Apple) ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับคุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่สามารถระบุถึงอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ได้อย่างเฉพาะเจาะจง (เช่น IMEI/UDID และที่อยู่ MAC) ข้อมูลการเชื่อมต่อไร้สายและการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ ผู้ให้บริการเครือข่ายและคุณภาพของสัญญาณ ข้อมูลเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์ เช่น ตัววัดความเร่ง ไจโรสโคป และเข็มทิศ เป็นต้น

5.  ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

บริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้บริการในกรณีต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ให้แก่ ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ กลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัท แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ผู้ใช้บริการทำการแบ่งปัน (Share) เนื้อหา ผู้ให้บริการรับชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านการเงิน ผู้ให้บริการกลั่นกรองหรือตรวจสอบเนื้อหา ผู้ให้บริการการวัดผลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล ผู้ให้บริการด้านการตลาดและโฆษณา ซึ่งอาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท หรือในกรณีที่เกิดการขาย ซื้อ ควบรวม ถูกซื้อ หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทหรือธุรกิจอื่น ๆ หรือขายทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัท รวมถึงกรณีที่ถูกร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแล หรือ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือตามคำสั่งศาลที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ ที่กำหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อบริษัทได้รับการร้องขอ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ จัดทำรายการเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการควรมีความระมัดระวังในการแสดงผลข้อมูลในลักษณะสาธารณะ (Public) เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้บริการอาจสามารถถูกพบเห็น ค้นหา เข้าถึง หรือแบ่งปันได้

6.  สิทธิของเจ้าของข้อมูล

แพลตฟอร์ม ฟ้าฝน (FAHFON) มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถจัดการข้อมูลและสิทธิได้ อาทิเช่น การอัพเดทโปรไฟล์ ตั้งค่าสิทธิบนอุปกรณ์ ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ รวมทั้งถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันในการใช้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูล ดังนี้

1)        ผู้ใช้บริการ มีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

2)        ผู้ใช้บริการ มีสิทธิขอให้บริษัทเปิดเผยวิธีการได้มาของข้อมูลได้ ในกรณีบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากแหล่งอื่น เช่น ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือเว็บไซต์ เป็นต้น

3)        ผู้ใช้บริการ มีสิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

4)        ผู้ใช้บริการ มีสิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

5)        ผู้ใช้บริการ มีสิทธิในการคัดค้าน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

6)        ผู้ใช้บริการ มีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

7)        ผู้ใช้บริการ มีสิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย ระงับ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไม่อาจระบุตัวตนได้

8)        ผู้ใช้บริการ มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัททำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

9)        ผู้ใช้บริการ มีสิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าถูกบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของบริษัท ละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของผู้ใช้บริการตามที่กล่าวข้างต้น ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการจะต้องกระทำการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการติดต่อตามวิธีที่อยู่ด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ พร้อมแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของผู้ใช้บริการ หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอของผู้ใช้บริการขัดต่อกฎหมายหรือละเมิดความลับทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

ข้อจำกัดในการให้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการขอให้บริษัทลบ ทำลายข้อมูล ระงับ ขอให้โอน การคัดค้าน หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการให้บริการกับผู้ใช้บริการในบางกรณีได้ ทั้งนี้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่มีการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน จะทำให้แพลตฟอร์มไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการได้อีกต่อไป แต่แพลตฟอร์มจะยังเก็บตัวบ่งชี้อุปกรณ์ของผู้ใช้บริการไว้ เมื่อผู้ใช้บริการติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้งบนอุปกรณ์มือถือเครื่องเดิม ตัวบ่งชี้ดังกล่าวจะทำให้แพลตฟอร์มสามารถจดจำอุปกรณ์รวมถึงธุรกรรมและกิจกรรมอื่น ๆ ของผู้ใช้บริการได้

การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ

7.  ความเป็นส่วนตัวของเด็กและคนไร้ความสามารถ

ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี จะยังไม่สามารถใช้บริการบนแพลตฟอร์มนี้ได้

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ใช้บริการอาจใช้บริการบนแพลตฟอร์มนี้ได้ หากบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนตามกฎหมาย ได้ตกลงให้ความยินยอมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ใช้บริการอาจใช้บริการบนแพลตฟอร์มนี้ได้ หากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลของผู้ใช้บริการ ได้ตกลงให้ความยินยอมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ทั้งนี้ หากบิดามารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนตามกฎหมาย หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ไม่ได้ตกลงให้ความยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้บริการบนแพลตฟอร์มนี้ และบริษัทอาจทำการเพิกถอนบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าว หากพบว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

หากผู้ใช้บริการพบเห็นข้อมูลที่เกี่ยวกับหรือเก็บรวบรวมจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดแจ้งที่ info@cpsagri.com ทันทีที่พบเห็น

8.  การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทใช้มาตรการที่เข้มงวดและหลากหลายตามความเสี่ยงและโอกาสความน่าจะเป็นเพื่อปกป้องข้อมูล โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายนี้ อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตอาจไม่ได้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ทำให้ผู้ใช้บริการต้องใช้ความระมัดระวังและยังคงต้องรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการรับส่งข้อมูลใด ๆ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและระมัดระวังในการรับส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้มีการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของบริษัท เนื่องจากเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มเหล่านั้น มีนโยบายความเป็นส่วนตัวและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นอิสระของตนเอง ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ได้

บริษัทอาจระงับบัญชีผู้ใช้งานบางบัญชี ในการเข้าถึงการใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากบริษัทสงสัยหรือตรวจพบการละเมิดความปลอดภัย

9.  ติดต่อบริษัท

หากผู้ใช้บริการ มีคำถาม ความคิดเห็น หรือคำขอ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการถอนความยินยอม กรุณาติดต่อประสานงานผู้ควบคุมข้อมูล ได้ที่

บริษัท ซีพีเอส อะกริ จำกัด

ที่อยู่ 39/127 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 061-712-9898

ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 8.00-18.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

อีเมล info@cpsagri.com

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล